<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

دیپلم درسی در شمال تهران

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAاخبار و اطلاعیه ها

دیپلم درسی در شمال تهران

1397 یکشنبه 29 مهر دیپلم درسی در شمال تهران

دیپلم درسی در شمال تهران

بهترین آموزشگاه جهت گرفتن دیپلم درسی در شمال تهران

سریعترین وآسانترین راه اخذ دیپلم:
یکی از ساده ترین راه گرفتن دیپلم برای بزرگسالھا، ترک تحصیلی ھا، دیپلم ردی ھا و کسانی کھ سیکل قدیم و یا نھم جدید را دارند، اخذ دیپلم
فنی حرفھ ای و کاردانش است. متقاضیان از این طریق می توانند با گذراندن دروس مھا رتی در آموزشگاه خورشید اندیشھ و دروس عمومی
در مدارس بزرگسال و یا آموزش از راه دور دیپلم رسمی مورد تأیید آموزش و پرورش بگیرند.
دروس مھارتی (دروس تخصصی برحسب رشتھ انتخابی) را می توان ھم از آموزشگاھھای وابستھ بھ سازمان فنی حرفھ ای و ھم آموزشگاھھا
ی تحت نظر وزارت ارشاد اسلامی ثبت نام کرد.البتھ شبا ھتھا وتفاوتھایی بین آموزشگاھھای سازمان فنی حرفھ ای و وزارت ارشاد اسلامی ھم
از نظر رشتھ ھای تحصیلی و ھم از نظر برگزاری آزمون وجود دارد.
گرفتن دیپلم درسی در شمال تهران

شباھت ھای بین آموزشگاھھای وابستھ بھ سازمان فنی حرفھ ای و وزارت ارشاد:
١-امتحانات بصورت نھایی است کھ مجری سازمان فنی حرفھ ای و یا وزارت ارشاد است
٢-ھردرس دو آزمون دارد. الف)آزمون تئوری (کتبی) ب) آزمون عملی
توضیح:آزمون کتبی چھار گزینھ ای (تستی ) است.کھ مراکز فنی حرفھ ای آنرا اینترنتی برگزار می کند و ارشاد بصورت کاغذی (معمولی و
سنتی
آموزشگاه دیپلم درسی در شمال تهران

تفاوتھای بین آموزشگاھھای وابستھ بھ سازمان فنی حرفھ ای و وزارت ارشاد:
١-آموزش ارشاد برای مھارتی کاردانش ٢ نوبت (مھر و بھمن ) ثبت نام دارد. ولی در فنی حرفھ ای امکان ثبت نام در ھر ماه ثبت نام می کند.
٢-آزمون ارشاد ھر سال در سھ نوبت (دی، خرداد و شھریور) برگزار می شود. ولی در فنی حرفھ ای امکان معرفی بھ آزمون در ھر ماه
وجود دارد.
گرفتن دیپلم درسی غیر حضوری در شمال تهران
٣-آزمون ھای ارشاد ساده تر از فنی حرفھ ای است و شانس قبولی بالاتر است.
۴-شھریھ ھای مھارتی کاردانش ارشاد ارزانتر از فنی حرفھ ای است.
۵-زمان طی دوره ھای آموزشی در ارشاد و فنی حرفھ ای ۴تا ٩ ماه می باشد. البتھ گذراندن دروس عمومی ١٨ ماه زمان می بد.