<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مقدماتی-متوسط و خوش در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مقدماتی-متوسط و خوش در

خوشنویسی

خوشنویسی هنر دستی است که به سادگی و بواسطه چند ابزار مرکب , ابزار نوشتار و سطح نوشتار بوجود می آید.
بوجود آوردن هنرخوشنویسی بستگی به چگونگی استفاده از این سه ابزار و دانش شکل دادن به حروف وآزادی استفاده از انها دارد.

خوشنویسی چیزی فرای یک دستخط زیبا و یا دانستن تکنیک حروف چینی است.
خوشنویسی هنرفرم دادن زیبای نشانه هایی است که توسط دست و با چیدمان درست شکل می گیرد.
در واقع سری مهارتها و فنونی است که برای جایگذاری و نوشتن حروف به گونه ای که
تناسب ،هماهنگی ، ریتم ، خلاقیت و همبستگی را نشان بدهند می باشد.    دوره های مرتبط