<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

نقاشی و کار روی چوب در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره نقاشی و کار روی چوب در

نقاشی روی چوب یکی از هنرهای زیبا و جالب و خلاقانه ای است که افراد هنرمندمی توانند با استفاده از آن، وسایل چوبی ساده و حتی تکه چوب های معمولی را بهوسایل تزیینی زیبا و متنوع تبدیل کرده و از آنها به عنوان وسایل تزئینی زیبا وجذاب استفاده کنند.  طرح های نقاشی روی چوب بسیار متنوع هستند اما پیشاز رسم کردن طرح، باید چوب را برای نقاشی آماده و زیرسازی کرد. برای این کار،ابتدا چوب مورد نظر را انتخاب نموده و با توجه به ابعاد چوب ، مقداری سفیده تخممرغ را هم بزنید تا کاملا پف کند و سفید شود؛ سپس، آن را  برای چند دقیقه کنار گذاشته و صبر کنید تا به حالت مایع دربیاید. در اینمرحله می توانید، سفیده تخم مرغ را با دست ، روی سطح چوب خام کشیده و آن را زیرسازی کنید تا برای نقاشی آماده شود.


    دوره های مرتبط