<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

ایربراش کار در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره ایربراش کار در

ايربراش كار كسي است كه از عهده ابزار شناسي ’ ماسكينگ روي سطح شيشه و انتقال طرح به آن برآمده و بتواند تيغ كاري سطح ماسكه شده ’ ساخت رنگ ’ جدا نمودن قسمتهاي برشخورده ماسكينگ ’ كار با انواع دستگاه اير براش و اير براش كاري روي انواع سطوح متفاوت ’ ثابت نمودن كار با مواد و اجراي پروژه هاي متفاوت با اير براش را انجام دهد .    دوره های مرتبط