<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

کالیگرافی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره کالیگرافی در

اصطلاحی غربی است که در توصیف هنر خوشنویسی به کار میرود. .

از این رو این هنر در سراسر دنیابا این نام شناخته می‌شود. 

در برخی آثار تایپوگرافی از تکنیک‌ها و یا ابزارکالیگرافی استفاده می‌شود.اما کالیگرافی نوعی نقاشی است که در آن خطوط با یکدیگربرخورد دارند و در واقع نوعی کمپوزسیون خط است.در کالیگرافی، هنرمند اشکالی بوجودمی‌آورد که زیباست.


    دوره های مرتبط