<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 چهارشنبه 7 مهر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مینیاتور در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مینیاتور در

مینیاتور ایرانی

مینیاتورایرانی یانقاشی اصیل ایرانی از کهن ترین سبک های نقاشی میباشد.
مینیاتور در لغت به معنای کوچکتر نشان دادن است.
 
درمینیاتور تصاویر شباهتی با دنیای واقعی ندارند حجم و سایه روشن به کار نمیرود وقوانین مناظر و مرایا رعایت نمی شود.
 
مناظرنزدیک قسمت پایین نقاشی و مناظر دور در قسمت بالای آن به تصویر کشیده میشود.
 
این هابخشی از خصوصیات بارز نقاشی ایرانی مینیاتور میباشد.

در واقع همزمان با اجرای آثار مینیاتور نکات و ظرافت های موجود در این سبک به
هنرجو آموزش داده میشود تا علاوه بر این که هنرجواین تکنیک را با تمام وجود خود
لمس میکند، آنها را فرا گیرد و در پایان اثری درخور توجه از خود به جای خواهد گذاشت.
همین ویژگی منحصر به فرد این متد است که انرا بادیگر روشها که در گذشته و در
کلاس های دیگر به کار گرفته میشود متمایز نموده،
هنگامی که هنرجو در حال دریافت آموزش های مربوطه به صورت عملی با کار درگیر
 
میشود نیازها ،نقاط ضعف و نقاط قوت ، تمرینات و آموزش های عملی اختصاصی هر هنرجو را طراحی و مشخص می نماید .

هنرجو پس از گذراندن دوره نقاشی مینیاتور روی دو تکنیک مدادرنگی و گواش تسلط کامل خواهد داشت.

همچنین به صورت تئوری با مکاتب نقاشی ایرانی ، هنرمندان مشهور هر مکتب و ویژگی ها و مشخصات آن آشنا میشود.

و به صورت عملی قادر خواهد بود در تکنیک و سبک ها و مکاتب مختلف به اجرای

 آثارمینیاتور بپردازد.

     دوره های مرتبط