<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

اتاقدار هتل در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره اتاقدار هتل در

اتاق دار هتل،

اتاق دار هتل، شخصی است که به نظافت اتاق ها می پردازد و در نهایت گزارشی از عملکرد هتل در این موضوع ارائه میدهد. حتی برای نظافت نیز باید آموزش ببینید و دانش تحصیلات تکمیلی به همراه دانش عملی در آن مزیتی برای افراد متقاضی این شغل است. حتی اگر تحصیلاتتان درحد راهنمایی باشد نیز، با آموزش درست در این زمینه می توانید وارد این حرفه شده وامانت دار مهمانان باشید. آشنایی با اصول خانه داری، نظافت، چیدمان وسایل اتاق هاو میز، آشنایی با اصول ایمنی و آراستگی ظاهری از جمله خصوصیاتی است که باید در این شغل، داشته باشید.    دوره های مرتبط