<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مدیر تور در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مدیر تور در

مدیر تور

مدیر تور گردشگری فردی است که دارای شایستگی هایی از قبیل مفاهیم صنعت گردشگری، مدیریت منابع انسانی، بررسی ارتباطات و انگیزش، بررسی بازارهای هدف و آمیخته بازاریابی، برنامه ریزی و اجرای تورهای داخلی و خارجی، قیمت گذاری انواع بسته های تور می باشد. مدیرتور آژانس های مسافرتی و گردشگری در دفتر یا شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری به کارگمارده می شود. تا ضمن آگاهی و رعایت کامل کلیه قوانین و مقررات، در راستای اهداف و استراتژی های شرکت فعالیت نماید.    دوره های مرتبط