<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 سه شنبه 30 شهریور
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

پداگوژی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره پداگوژی در

پداگوژی

پداگوژیچیست؟ دوره آموزش پداگوژی شامل آموزش اصول و فنون و شیوه های نوین تدریس وتکنیکهای طراحی طرح درس و سرفصل های آموزشی یک دوره آموزشی و برنامه ریزی آموزشی یکاستاندارد درسی بر اساس چارچوب و مولفه های آموزش مهارت و تخصص  می باشد.این دوره برای متقاضیان دریافت و یا تمدید کارتمربیگری از سازمان آموزش فنی و حرفه ای در همه حرفه ها و رشته ها الزامی میباشد.گواهینامه مهارت دوره پداگوژی مانند تمام گواهینامه های سازمان آموزش فنی وحرفه ای بین المللی بوده و از اعتبار بالایی در داخل و خارج از کشور برخوردار است.

 

 

مربیگری آموزشگاه فنی و حرفه ای شامل بکارگیری روش ها و فنون تدریس یا پداگوژی ، بررسی و بکارگیری اهداف آموزش های فنی و حرفه ای، برنامه ریزی آموزشی، تهیه و تنظیمطرح درس، بکارگیری وسایل کمک آموزشی، اجرای دوره های آموزشی، سنجش و ارزیابی میباشد.
    دوره های مرتبط