<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 26 شهریور
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مربیگری نقاشی کودک در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مربیگری نقاشی کودک در

مربیگری نقاشی کودک

 

پر محتوا ترین و جذابترین و تخصصیترین شاخه این رشته میباشد و کاملا میتوان اذعان داشت که یک مربی نقاشی و خلاقیتکودک میتواند به خوبی جای یک مربی هنر کودک را پر کند

و اگر مربی نقاشی کودک از دانش وآگاهی کافی در بخش هایی که در زیر به آن میپردازیم داشته باشد ،میتواند در رشد و شکوفایی خلاقیت و هنر کودک نقش بسزایی داشته باشد و بسیارسرنوشت ساز باشد

استخدام مربی نقاشی کودک

با توجه به تقاضای زیاد در این زمینه و توجه خاص والدین وعلاقمندان ،  بسیاری از واحدهای آموزشی خواهانمربی نقاشی کودک می باشند که عموما بعد از بررسی مدرک مربیگری نقاشی کودک وسابقه کار، استخدام صورت می گیرد

 . مربينقاشي كودك شغلي از مشاغل حوزه فرهنگ وهنر است. مربي نقاشي كودك مي تواند در آموزشگاهها، فرهنگسراها، مهدهاي كودك، مدارس و ... مشغول به كار شود. مربي نقاشي كودك بايدكودك را به خوبي بشناسد و با آگاهي از احساسات كودك بتواند با او ارتباط برقرار كند.

 

کارت مربیگری نقاشی کودک

طبق دستورالعمل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گذراندندوره مربیگری نقاشی کودک جهت دریافت کارت مربی گری و تدریس در آموزشگاه های فنی و حرفهای - آموزشگاه ها، فرهنگسراها، مهدهاي كودك، مدارس و ...   الزامیست

پس از اتمام دوره

اعطاء کارت مربیگری بین المللی مربیگری نقاشی کودک

معرفی هنرجویان و کارآموزان در سایت رسمی

     استخدام هنر جوو کار آموز برتر به عنوان مربی و کمک مربی

 

 

 

سر فصلهای  دوره

 

   -بكارگيري اصولروانشناسي عمومي كودك1

 

بكارگيريراههاي برقراري ارتباط با كودك و نفوذ به درون او -2

 

سنجش آمادگيجسمي و روحي كودك جهت يادگيري مطالب آموزشي و ايجاد زمينه ي فرآيند آموزش-3

 

-ايجاد و تقويت خلاقيت كودك و روش هاي تقويتآن4

 

به كارگيريحواس مختلف در آموزش نقاشي -5

 

  -نقد و تفسير نقاشيكودكان6

 

آموزشمباني هنرهاي تجسمي به زبان ساده به كودك -7

 

-آموزش طراحيبااصول صحيح به زبان ساده به كودك8

 

آموزشتكنيكهاي مختلف نقاشي به زبان ساده به كودك -9

 

تصويرسازي با تكنيكهاي مختلف نقاشي -10

 

-داستان سرايي11

 

-افزايش تخيل كودک12

 

نقطه،خط، سطح و حجم -13

 

اشكالدايره، مربع، مثلث، بيضي و مستطيل -14

 

-رنگ ها و تاثيرات رواني آنها15

 

  -رنگ هاي اصلي وفرعي16

 

رنگ هايسرد و گرم -17

 

بافت طبيعيو مصنوعي -18

 

تركيب-19    دوره های مرتبط