<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 جمعه 15 اسفند
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

CCNP در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBA



معرفی دوره CCNP در





              . تمامی شبکه های کامپیوتریکه غالبا در مراکز بزرگ صنعتی و تجاری و همچنین در سازمانها و موسسات دولتی عظیم وجوددارد ، بر خلاف شبکه های کوچک ، به دلیل تعداد زیاد کاربران و نقشی که در ارتقاسطح کیفی و اهداف نهایی اینگونه سازمانها ایفا می کند ، از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار هستند.







    دوره های مرتبط