<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مهارت های عمومی برنامه نویسی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مهارت های عمومی برنامه نویسی در

مهارت های عمومی برنامه نویسی

مهارت های عمومی برنامه نویسی، از نوع مهارت هایی است که بیشتر پس از کسب تجربه در محیط های برنامه نویسی حاصل می شود. بسیاری از این نوع مهارت ها را نمی توان به صورت مستقیم به برنامه نویسان مبتدی آموزش داد.

سر فصل ها:

        توانايي بررسي مستندات تجزيه و تحليل سيستم

        توانايي مستند سازي خارجي

        توانايي نگهداري و پشتيباني سيستم

        توانايي تحليل تحولات فناوري و روش هاي كار

  • توانايي كار آفريني در حوزه برنامه نويسي
  • توانايي ايجاد كسب و كار
  • توانايي تهيه صورت حساب هاي مالي شركت هاي برنامه نويسي
  • توانايي رعايت مقررات اشتغال در شركت هاي كامپيوتري

     دوره های مرتبط