<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

SPSS درجه 1 در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره SPSS درجه 1 در

spss درجه 1

 معروفترین نرم افزار آماری برای تحلیل داده ها به شمار می آید.این نرم افزار به واسطه سادگی و پوشش نسبتا مطلوب روش های آماری، تبدیل به یکی ازپرکاربردترین نرم افزارهای آماری در کشور ما شده است.

یکی از قدیمیترین برنامه های کاربردی در زمینه تجزیه و تحلیل های آماری است، که قابلیت های انجام آمار توصیفی زیبا از اطلاعات، شامل رسم نمودار وچارتهای گوناگون، محاسبات مربوط به میانگین، انحراف معیار، واریانس، میانه و را دارا می باشد. همچنین علاوه بر تحلیل های آماری، مدیریت داده ها و داده کاوی نیز از ویژگی های این نرم افزارمی باشد.

در میان پژوهشگران دانشگاهها بیشترین میزان کاربرد را داراست،خصوصا پژوهشگرانی که در روانشناسی و یا علوم اجتماعی فعالیت می کنند.    دوره های مرتبط