<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

MBA با گرایش منابع انسانی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره MBA با گرایش منابع انسانی در

منابع انسانی هر سازمان عامل حیات آن سازمان است. از این روشناخت انسان و رفتارهای او برای مدیریت اثربخش آن ضروری است. گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی بر استفاده مؤثر از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان تمرکز دارد.این گرایش برای بالا بردن قابلیت های سازمانی و انطباق با شرایط محیطی تاکیدی ویژه بر ابعاد انسانی در سطوح فردی، گروهی و سازمانی دارد. دانشجویان این گرایش میتوانند به بهبود کارایی سازمان و دستیابی به اهداف انسانی سازمان و جامعه کمک کنند. این هدف با ایجاد روابط برتر حاصل می شود و نتیجه آن ایجاد ارزش برای ذینفعان سازمان است. این حوزه می تواند در ایجاد شرایط پایدار برای تعامل متقابل فردو سازمان به گونه ای کمک کند که بستر بهبود عملکرد هر دو را تأمین کند. در این گرایش به موضوع هایی مانند علوم رفتاری، روانشناسی، سازمان های یادگیرنده،استعدادیابی و جذب، آموزش، حقوق و دستمزد، روابط سازمانی، مدیریت استعدادها ونیروهای دانشی، تقویت کار تیمی، استراتژی منابع انسانی، مدل های مختلف رفتارسازمانی، بهبود سازمانی، توسعه شغلی و فرهنگ در سازمان پرداخته می شود.    دوره های مرتبط