<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

MBA سطح یک در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره MBA سطح یک در

1MBAسطح

1MBAسطح

سطح ۱درحدود ده سال است که در دانشگاه های ایران تدریس می شود و اخیرا نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. مدیریت راهبردی    مهارتهای جدید و متفاوت برای حل مشکلات مدیریتی که با افزایش چشمگیرارزش، استعدادها و توانمندی ها در جهان تجارت، به انسان دیدی برتر نسبت به مدیریت اعطا می نماید.این علم را می توان گشایشگر فرصتهای شغلی نامید، فرصتهایی که تاکنون پیش روی قرار نگرفته و ماحصل آنها، تغییر شغل سازمانی از یک پست فنی یامهندسی به یک پست مدیریتی ویا توسعه کسب و کار و ارتقاء مهارتهای مدیریتی و رهبری خواهد بود.
رویکردهای مختلف دانش مدیریت وقابلیت درک شایسته نکات ظریف در تجارت را در فرد می پروراندو بستری مناسب را برای اخذ تصمیمات مدیریتی سرنوشت ساز مهیا می نماید.این دانش دربرگیرنده ابزار ومهارتهای لازم برای شناسایی فرصتهای جدید است .کلاسهای خلاقیت و فضا حرفه ای کسب و کار است و پیوندهایی که میان همراهان برقرار می گردد، بر زندگی شخصی و کاری آنها تأثیراتی چشمگیر دارد.


    دوره های مرتبط