<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

راهنمای زبان تخصصی گردشگری در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره راهنمای زبان تخصصی گردشگری در

زبان تخصصی گردشگری

راهنمای زبان تخصصی گردشگری به فردی گفته می شود که توانایی مکالمه انگلیسی وبرقراری ارتباط به زبان خارجی با گردشگران را دارد.

پس از دوره فرد دارای شایستگی های:بررسی صنعت سفر و گردشگری، بررسی قومیت های مختلف کشور، بررسی ویژگیهای تاریخی وفرهنگی، بررسی سبک های معماری، فن بیان و سخنوری به زبان انگلیسی، روحیات ملل،کاربرد قوانین و مقررات گردشگری، کاربرد لغات و اصطلاحات تخصصی انگلیسی در اجرای تورهای گردشگری و بررسی اکوتوریسم منطقه می باشد.

 


    دوره های مرتبط