<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره مدیر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی در

مدیر دفاتر خدمت مسافرتی

مدیر آژانس مسافرتی فردی است که توانایی مدیریت و رهبری دفاترخدمات مسافرتی، انتخاب و استخدام افراد و کلیه امور دفتر مسافرتی را دارد.

پس از دوره فرد دارای شایستگی های: مدیریت برنامه ریزی در دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس های مسافرتی، سازمان دهی و تامین نیروی انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی، مدیریت روابط بین الملل در دفاتر خدمات مسافرتی، مدیریت بازار جهانگردیدر دفاتر خدمات مسافرتی، تبیین وظایف تخصصی مدیر دفاتر خدمات مسافرتی، تجزیه وتحلیل مسائل مالی در دفاتر خدمات مسافرتی، تبیین کار آفرینی در دفاتر خدمات مسافرتی می باشد.    دوره های مرتبط