<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 جمعه 12 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

حسابداری مالی خدماتی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره حسابداری مالی خدماتی در

مفاهیم اساسی حسابداری، مفروضات حسابداری، اصول حسابداری و میثاق‌های حسابداری

قوانین ثبت حسابداری، حسابداری شرکت‌های خدماتی

ثبت در دفتر روزنامه، دفتر کل، تهیه تراز آزمایشی وبستن حسابهای موقت و تهیه صورتهای مالی سود و زیان و ترازنامه است.

حسابداری شرکتهای بازرگانی، ثبت خرید و فروش کالا در دوسیستم ادواری و دائمی، تهیه ترازآرمایشی و اصلاحات آن، بستن حسابهای موقت و تهیه صورتهای مالی سود و زیان و ترازنامه است.

     دوره های مرتبط