<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1400 پنجشنبه 11 آذر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

تکنیکهای ماژیک و مدادرنگی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره تکنیکهای ماژیک و مدادرنگی در

نام تجارتی نوعی قلم دارای محفظه مرکب روغنی و نوک نمدی که بیشتر برای نوشتن خط درشت یا نقاشی و طراحی به کار می‌رود

ماژیک هم مانند مداد رنگی یکیار رایج ترین وسایل نقاشی کودکان است البته در ابتدا ماژیک را فقط برای کاربرد طراحی مهندسی و نوشتن به کار می بردند ولی به مرور زمان شرکت های تولید کننده وسایل نقاشی برای کودکان به این فکر افتادن که با تولید ماژیک های متنوع رنگی برای کودکان سلیقه هارا جلب کنند و الیته باید گفت موفق هم شده اند .من حس خوبی ازکار با مازیک برای کودکان دارم و احساس میکنم کودک با مازیک به مراتب بهتر از مدادرنگی به نتیجه جالب خواهد رسید

ماژیک  نسبت به مداد رنگی  دارای سرعت عمل بیشتری است یعنی کودک سریعتر میتواند نقاشی خودش را رنگ بزند . ولی از معایب آن این است که جبرا ن کردن اشتباه رنگی درنقاشی  امکان پذیر نیست و از طرفی باز بودن درب ماژیک آن راخشک و غیر قابل استفاده میکند ...

     دوره های مرتبط