<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 دوشنبه 5 خرداد
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

آموزشگاه نقاشی کاردک در پاسداران در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره آموزشگاه نقاشی کاردک در پاسداران در

آموزشگاه نقاشی کاردک در پاسداران

دوره های ویژه آموزشگاه نقاشی پاسداران برگزار می کند

مقداری رنگ قهوه ای را روی پالت گذاشته و با پشت کاردک صافکنید . سپس با لبه کاردک مقداری از رنگ قهوه ای را برداشته واز قسمت راست کاغذ بهحالت کوه روی کاغذ رنگ را کشیده و پر کنید . سپس کوه دوم را نیز به همان شیوهبکشید .

روی پالت رنگ سفید یا خاکستری را گذاشته ، با لبه کاردک رنگرا بردارید و با لرزاندن کاردک شکستگی روی کوه را نشان دهید .

به همان شیوه و یا اضافه کردن مقداری از رنگ اکر روی قسمتهای بالای کوه می توان انعکاس غروب را نمایش داد .

درقسمت پایین صفحه رنگ سبز را بگذارید و با انگشت یا کاردکپخش کنید با روزنامه‌ای کوچک و مچاله شده ضربه زده تا سبزه زار پایین کوه ایجادشود . 
با روزنامه رنگی می توان به حالت درخت در پشت کوه ها نیز ضربه بزنید . 
به وسیله لبه سر تیز کاردک شاخه های درختان و بوته های کوچکی ایجاد کنید .    دوره های مرتبط