<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 24 تیر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

کارور MATLAB در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره کارور MATLAB در

نرم افزار متلب در بسیاری از صنایع استفاده می شودو اساساً در هر شغل و حرفه ای که نیازمند تجزیه و تحلیل داده ها است کاربرد وسیعدارد. با توجه به اینکه در عصر حاضر دیتا و اطلاعات جزء مهم ترین و راهبردی ترینارکان یک سازمان می باشد، بنابراین تحلیل داده ها و انجام محاسبات ریاضی و آماریبا نرم افزار متلب از اهمیت چشمگیری برخوردار است واین برای شما بسیار ارزشمند است که قادر هستید به سرعت و به راحتی دیتا های خود راتحلیل نمایید.

اغلب محققین جهت تجزیه و تحلیل دادهها و حل مسائل خود به ناچار نیازمند یادگیری یک زبان برنامه نویسی می باشند تابتوانند به کمک سرعت بالای کامپیوتر مسائل خود را به زبان کامپیوتر ترجمه نمایند وبه جای اینکه خودشان آن ها را حل کنند این زحمت را به کامپیوترها دهند تا با سرعتبالا و دقت فوق العاده مسائل را حل کنند...    دوره های مرتبط