<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 یکشنبه 22 تیر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

مدیر ارشد کسب و کار در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBA



معرفی دوره مدیر ارشد کسب و کار در





MBA

سطح2MBA

سطح ۲ یک دوره آموزشی بسیار کاربردی وعلمی زیر گروه شاخه مالی بازرگانی می باشد. همانطوری که می دانید دوره مدیریت کسبو کار،                                                         تکنیکهای مدیریت کیفیت در چهارشاخهمدیریت کسب و کار و به دست آوردن مهارتهای بهبود بخشیدن به کیفیت حرفه و کار میباشد.
(
سطح۲) بهشما یاد می دهد چگونه در مدیریت کسب و کار سطح۲) خود و در ابزار رقابتی بهترین باشیدتا قادر به اداره راهبری مؤثر و کارآمد سازمان یا یک بخش تخصصی از آن نظیر بخش هایتولیدی، بازاریابی و فروش ، اطلاعات و مالی باشید. دوره مدیریت کسب و کار سطح۲قصد دارد از خلاقیت و توانایی شما وهمچنین تکنیک های کیفیت برای کارآفرینی و ایجاد فعالیتهای جدید در درون سازماناستفاده کند و در نتیجه آن زمینه توسعه کسب و کار را فراهم آورد و رسیدن بهتوانایی لازم برای ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های کیفیت و بهرهوری سازمانها و مدیران آنها از جمله دیگر اهداف این رشته است.مدیریت فرایندی استکه در آن مدیران با به کارگیری موثر و کارا منابع سازمانی از طریق برنامه ریزی ,سازماندهی , هدایت , بسیج منابع و کنترل سازمان را در راستای اهداف هدایت می کنند.

 

سطح1MBA

سطح ۱در حدود ده سال است که در دانشگاههای ایران تدریس می شود و اخیرا نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است. مدیریتراهبردی کسب و کار                                            مهارتهای جدید و متفاوت برای حل مشکلات مدیریتی که با افزایشچشمگیرارزش، استعدادها و توانمندی ها در جهان تجارت، به انسان دیدی برتر نسبت بهمدیریت اعطا می نماید.این علم را می توان گشایشگر فرصتهای شغلی نامید، فرصتهایی کهتاکنون پیش روی قرار نگرفته و ماحصل آنها، تغییر شغل سازمانی از یک پست فنی یامهندسی به یک پست مدیریتی ویا توسعه کسب و کار و ارتقاء مهارتهای مدیریتی و رهبریخواهد بود.
رویکردهای مختلف دانش مدیریت وقابلیت درک شایسته نکات ظریف در تجارت را در فرد می پروراندو بستری مناسب را برایاخذ تصمیمات مدیریتی سرنوشت ساز مهیا می نماید.این دانش دربرگیرنده ابزار ومهارتهای لازم برای شناسایی فرصتهای جدید است .کلاسهای خلاقیت و فضا حرفه ای کسب و کار است و پیوندهایی که میانهمراهان برقرار می گردد، بر زندگی شخصی و کاری آنها تأثیراتی چشمگیر دارد.







    دوره های مرتبط