<%= Application["key_word2"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["uni_title"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %> <%= Application["description"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>
1399 سه شنبه 24 تیر
 
<%= Application["key_word"].ToString().Replace("،", " ، ").Replace(",", " , ") %>

راهنمای گردشگری فرهنگی در

با مجوز رسمی از اداره فنی و حرفه ای ، وزارت کار و امور اجتماعی
مشاوره رایگان ثبت نام
22764035-6
09363960539
دیپلم - MBAمعرفی دوره راهنمای گردشگری فرهنگی در

راهنمای گردشگری فرهنگی

راهنمای گردشگری سلامت فردی است که توانایی هدایت و راهنمایی گروه مسافران درمانی برای مقاصد پذیرایی گردشگری سلامت را دارا می باشد و همچنین شناخت کافی از گردشگران پزشکی و درمانی ونحوه خدمات رسانی به آنها را دارد.

با گذراندن دوره فرد دارای شایستگی های: مفاهیم گردشگری سلامت، وظایف راهنمای گردشگری سلامت، برقراری ارتباط راهنمای گردشگری سلامت با نهادهای ذیربط، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت در ایران و جهان و کاربرد قوانین و مقررات خدمات گردشگری سلامت می باشد. مهارت های پیش نیاز دوره آموزش راهنمای گردشگری سلامت، کسب مهارت و مدرک راهنمای طبیعت گردی فنی و حرفه ای می باشد.    دوره های مرتبط